* លំហាត់ *. (សម្រាប់គិតកំសាន្ត)

លំហាត់ចំនេះដឹង

គណិតវិទ្យាsru ជំនាន់ទី១

ដាវីមានអាយុ១១ឆ្នាំ ។ នាងបានសុំឪពុកម្តាយនាងចិញ្ចឹមឆ្កែ ។ឪពុកម្តាយនាងបានប្រាប់នាងថា

ឆ្កែមិនចូលចិត្តនៅផ្ទះទេ តែ ពួកគាត់អនុញ្ញាត្តឲ្យនាងចិញ្ចឹមសត្វស្លាប ។
ដាវីមិនទាន់សម្រេចចិត្តនៅឡើយទេថា
តើនាងត្រូវចិញ្ចឹមសត្វស្លាបប្រភេទណា ។
ចូរជ្រើសរើសឃ្លាមួយដែលគេអាចសន្និដា្ឋនថាជាការពិតៈ
ក.ឪពុកម្តាយដាវីចូលចិត្តសត្វស្លាបជាងឆ្កែ
ខ.ដាវីមិនចូលចិត្តសត្វស្លាបទេ
គ.ដាវីនិងឪពុកម្តាយនាងរស់នៅក្នុងផ្ទះល្វែង
ឃ.ដាវីនិងឪពុកម្តាយចង់ប្តូរផ្ទះ
ង.ដាវីមិនអាចចិញ្ចឹមសត្វនៅក្នុងផ្ទះល្វែងទេ

View original post

ត្រៀមប្រឡងទៅសិក្សានៅបរទេស!!

Dating Doctrine – Step 4 – Give Up on Perfection and Embrace Failure

Dancing

Table Theory - The Thinking Man's Dating Advice Blog

I teach competitive Latin dance – you know, that stuff you see on Dancing with the Stars.

Pics or it didn’t happen.

I specialize in teaching people who have never danced a day in their lives.

You know what the first thing they say to me is, even before we begin?

Can you guess?

Well, here’s a selection of things that people tell me (and themselves) even as they’re walking into my class:

“I can’t dance.”

“I’m not coordinated.”

“There’s no way I can learn this.”

“I’m not talented in that way.”

Basically, the same damn thing I told myself the first two years I started doing Latin, 8 years ago.

So, I know where they’re coming from.

Usually, what they’re thinking when they say “I can’t do that,” is that they’re imagining the end goal. So they see something like this…

… and they think “I’ll never get…

View original post 852 more words