លំហាត់

គណិតវិទ្យាsru ជំនាន់ទី១

គេអោយត្រីកោណABC មួយមានជ្រុង a,b,c ។ ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា

a^2 sinA+b^2 sinB+c^2 sinC>=6S ។

( Sតាងអោយក្រឡាផ្ទៃនៃត្រីកោណABC)

View original post

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s