* លំហាត់ *. (សម្រាប់គិតកំសាន្ត)

គណិតវិទ្យាsru ជំនាន់ទី១

ដាវីមានអាយុ១១ឆ្នាំ ។ នាងបានសុំឪពុកម្តាយនាងចិញ្ចឹមឆ្កែ ។ឪពុកម្តាយនាងបានប្រាប់នាងថា

ឆ្កែមិនចូលចិត្តនៅផ្ទះទេ តែ ពួកគាត់អនុញ្ញាត្តឲ្យនាងចិញ្ចឹមសត្វស្លាប ។
ដាវីមិនទាន់សម្រេចចិត្តនៅឡើយទេថា
តើនាងត្រូវចិញ្ចឹមសត្វស្លាបប្រភេទណា ។
ចូរជ្រើសរើសឃ្លាមួយដែលគេអាចសន្និដា្ឋនថាជាការពិតៈ
ក.ឪពុកម្តាយដាវីចូលចិត្តសត្វស្លាបជាងឆ្កែ
ខ.ដាវីមិនចូលចិត្តសត្វស្លាបទេ
គ.ដាវីនិងឪពុកម្តាយនាងរស់នៅក្នុងផ្ទះល្វែង
ឃ.ដាវីនិងឪពុកម្តាយចង់ប្តូរផ្ទះ
ង.ដាវីមិនអាចចិញ្ចឹមសត្វនៅក្នុងផ្ទះល្វែងទេ

View original post

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s