លំហាត់មេរៀនស្ថិតិ

គណិតវិទ្យាsru ជំនាន់ទី១

លំហាត់

ក្នុងរយះពេលមួយខែអ្នកគ្រប់គ្រង់ម្នាក់បានកត់ត្រាអំពីចំនួនអតិថិជនដែលបានចូលមកទំនាក់ទំនង ដើម្បីទិញផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនមានដូចខាងក្រោមៈ

66        67        55        65        60        52        62        54        55        55

63        55        55        67        65        52        62        63        60        50

55        55        54        50        52        62        63        63        64        54        ។

a) ចូរសង់តារាងប្រេកង់ ( frequency ) តារាងអ៊ីស្តូក្រាម (Histogram) និងតារាងចំរៀកថាស (Pie chart)

រួចគណនា   មធ្យម(Mean)    ម៉ូត(Mode)  និងមេដ្យាន(Median) ។

b) គណនា   មធ្យមដាច់ខាត(Mean deviation)   វ៉ារ្យង់(Variance)     និងគំលាតស្តង់ដារ

(Standard Deviation)    ។

View original post

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s