*លំហត់ប្រូបាប* (សម្រាប់ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍)

គណិតវិទ្យាsru ជំនាន់ទី១

គេមានតួលេខ 0;1;2;3;4 ។ ដោយគ្រាន់តែប្រើតួលេខទាំងនោះ

តើគេអាចបង្កើតចំនួនបានប៉ុន្មាន ដែលធំជាង2000 ?

( បញ្ជាក់ៈ ក្នុងចំនួននិមួយៗគ្មានតួលេខដដែល

ពីរដងទេ )

View original post

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s