របៀបធ្វើមានភ្លៀងធ្លាក់នៅលើ Blogger/Blogspot របស់អ្នក

1.​ ចូលទៅកាន់ Layout > Add a Gadget > HTML / Javascript.

2. រួច Copy កូដពីខាងក្រោមហើយ Paste ក្នុងចន្លោះ HTML / Javascript.

<script charset=”euc-jp” language=”javascript” src=”http://www.hapinemu.net/fobp/bp092/bp092.js&#8221; type=”text/javascript”></script>

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s